لوسترهای روستیک Rustic chandeliers

مشخصه اصلى سبك روستيك دنج و صميمى بودن فضاى آن مى باشد و احساس مواقعى را دارد كه به آرامى در منزل هستيد، يا يك پياده روى صبحگاهى و يا ميل كردن يك وعده غذايى با دوستان و خانواده. رنگ هاى غالب در اين سبك، رنگ هاى زمستانى مانند مشکی, قهوه اى مى باشد. استفاده از ديوارهاى آجرى و يا سنگى طبيعى در اين سبك بسيار مرسوم است. در حال حاضر سبك روستيك بسيار تحت تأثير سبك نورديك قرار گرفته است و اين تأثير به وضوح در نورپردازى و سيستم هاى روشنايى قابل مشاهده مى باشد. ويژگى هاى نورپردازى به اين سبك عبارت اند از استفاده از فانوس، چراغ هاى شبيه شمع و استفاده از چوب و فلز.